Adatkezelési és Adatbiztonsági tájékoztató

A biztonság és a személyes adatok védelme

A KLCOMP (továbbiakban: Vállalkozás), mint adatkezelő elsődleges prioritásként kezeli az ügyfelek biztonságra és személyes adatainak védelmére vonatkozó jogát. A Vállalkozás részére bármely formában és úton tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.

A Vállalkozás honlapján elérhető kapcsolat-felvételi űrlap adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk a Vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az alábbiakban találja meg a személyes adatok védelmét szolgáló irányelveinket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Adatkezelő:

Kovács László egyéni vállalkozó

Székhely: 2244 Úri, Petőfi utca 14.

Levelezési cím: 2244 Úri, Petőfi utca 14.

Telefonszám: +36/30-948-0692

Honlap: www.klcomp.hu

A www.klcomp.hu (a továbbiakban: Vállalkozás) adatvédelmi szabályzata

I. Bevezető

A www.klcomp.hu tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait. Vállalkozásunk valamennyi részlege csak meghatározott céllal gyűjti, tárolja és használja fel ügyfelei személyes adatait. Az adatokat az ügyfelekkel való viszony támogatásához és továbbfejlesztéséhez, például a beszerzések feldolgozásához, megfelelő szolgáltatások és támogatás nyújtásához, valamint a termékekkel, szolgáltatásokkal és társaságunkkal kapcsolatos hírek és ajánlatok megosztásához használjuk. A személyes adatokat nem adjuk ki harmadik személyek részére. Személyes adatokat vállalkozásunkon kívüli cégekkel csak az ügyfelek beleegyezésével osztunk meg, illetve ha ezt jogszabályok előírják, ha erre a Vállalkozás, ügyfelei, vagy a nagyközönség védelme miatt van szükség, vagy ha a nevezett cégek a Vállalkozás ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését illető szolgáltatásokat nyújtanak, de ekkor is csak olyan partnerekkel, akik magukévá teszik a Vállalkozás biztonság és személyes adatok védelme iránti elkötelezettségét. Az ügyfelek bármikor felvehetik a kapcsolatot a Vállalkozásunkkal a személyes adatok védelmével kapcsolatban felmerült bármely kérdéssel vagy problémával. A megadott személyes adatok megtekintésére, módosítására vagy törlésére is bármikor lehetőség van. A megfelelő szabályok és eljárások használatával arra törekszünk, hogy megvédjük a személyes adatok biztonságát.

II. Definíciók

Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. Mi lehet az adatkezelés jogalapja általában?

A Vállalkozó az alábbi esetek teljesülése esetén kezelheti a személyes adatokat:

 1. Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (hozzájáruláson alapuló adatkezelés);
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés a Vállalkozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés a Vállalkozó vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

IV. Vállalkozás honlapjára vonatkozó tájékoztatás - Vállalkozás által kezelt adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja, megőrzési idő

Cookie-k

A megfelelő technológiát alkalmazva egyedi szolgáltatásokat nyújtunk a látogatóinknak. A Vállalkozás elsősorban cookie-k használatával állapítja meg, mely szolgáltatások és támogatási információk felelnek meg az ügyfél számítógépének. Természetesen ez a technológia nem alkalmas arra, hogy bármilyen Önnel kapcsolatos információt megismerjünk. Lehetséges, hogy bizonyos dolgokat – korlátozottan – megtudunk Önről, például meg tudjuk határozni a számítógépének a típusát, ám ezen túl a cookie-k használata kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön magasabb színvonalú kiszolgálást kapjon www.klcomp.hu. A Vállalkozás semmilyen módon nem törekszik az Ön adatainak illetéktelen megismerésére, miközben Ön a www.klcomp.hu webhelyet használja.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése. A kezelt adatok (azonosítószám, dátum, időpont), a kezelési idő végét követően törlésre kerülnek

A sütikről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs... címen érhető el bővebb információ.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Internetes kereskedés

A www.klcomp.hu címen közvetlen értékesítés nem történik. Ezért csak azon személyes adatokat kérjük melyek elengedhetetlenek a rendelés, illetve a szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez.

A Vállalkozás elkötelezett a webhelyen keresztül gyűjtött adatok biztonságos kezelése iránt. Iparági szabványnak számító biztonsági eljárásokat használunk. Az internetes rendelés mellett bármikor felveheti a kapcsolatot telefonon keresztül egy értékesítési képviselővel. Mindig is az volt az elvünk, hogy kapcsolatba lépjünk ügyfeleinkkel, ha a beszerzéssel kapcsolatban potenciális probléma merül fel vagy bármilyen megszokott üzleti kommunikációra van szükség.

Harmadik felek webhelyei

Fontos tisztában lennie azzal, hogy más webhelyek, köztük olyan webhelyek, amelyek a Vállalkozás webhelyről elérhetők (például egy hivatkozáson keresztül) lehet, hogy személyes azonosítást lehetővé tevő információt gyűjtenek. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki harmadik felek a www.klcomp.hu webhelyről elérhető vagy bármely egyéb webhelyeinek adatvédelmi gyakorlatára.

V. Marketing célú tevékenységhez kapcsolódó tájékoztatás - Kapcsolat-felvételi űrlap, hírlevelek, levelezési listák, információkérések

Igény szerint Vállalkozás tájékoztatót küld a különféle termékekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy az ügyfél érdeklődésére vélhetően számot tartó további termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ilyen tájékoztatók kiterjedhetnek a termékfrissítésekkel kapcsolatos emlékeztetőkre, speciális ajánlatokra, frissített információkra és Vállalkozás egyéb új termékeire és szolgáltatásaira. Ilyen közvetlen leveleket csak Vállalkozás küld. Ha a továbbiakban nem kíván ilyen leveleket kapni, egyszerűen jelezheti azt elérhetőségeinken.

A Vállalkozás az érintettek, mint a reklám címzettjeinek előzetesen egyértelmű és kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adja át.

Adatkezelés célja

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, valamint az alábbi általános célokból vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett egyéb célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Beszerzések feldolgozásához vagy a kért szolgáltatások biztosításához.
 • Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérések teljesítéséhez.
 • Termékek és szolgáltatások továbbfejlesztéséhez.
 • Az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez.

A Vállalkozás – ha az érintett a hozzájárulást megadta – az érintett által megadott elérhetőségi adatokat (azaz a nevét, értesítési címét, telefonszámát és email címét) annak érdekében történő kezelése, hogy közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal kereshessék meg (ideértve a hírlevél küldését is) az érintettet a megadott elérhetőségein.

Kezelt adatok köre

Vállalkozás csak meghatározott típusú személyes adatokat kér. Azért kérünk személyes adatokat az ügyfelektől, hogy feldolgozhassuk a beszerzéseket, megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, fokozhassuk a webhelyünk meglátogatása során biztosított élményt, választ adhassunk az információkérésekre, ügyfélkapcsolatainkat támogathassuk, technikai kérdésekben segítséget nyújthassunk vagy webhelyünk meglátogatását követően felvehessük a kapcsolatot. Vállalkozás a következő esetekben kérhet adatokat:

 • A www.klcomp.hu webhelyen történő regisztráció.
 • Árajánlat kérése a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Termékek és/vagy szolgáltatások megrendelése.
 • A megrendelés állapotával kapcsolatos e-mail értesítések (más néven „Rendeléskövető”) kérése.
 • Segítség kérése a „Terméktanácsadótól”.
 • Támogatási kérelem kitöltése vagy telefonos technikai támogatási szolgáltatás kérése.
 • Online felmérés keretében adott visszajelzés.
 • Promóciós ajánlatokban való részvétel.
 • Feliratkozás hírlevélre vagy levelezési listára.

Valamennyi fenti esetben kérhetjük az ügyfél nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, iparágát, tranzakciós adatait, például beállításait, ügyfélszámát és szervizazonosítóját, szolgáltatási előzményeit, hivatkozásokat, valamint bármely olyan adatot, amely a beszerzések feldolgozásához, a kért szolgáltatások biztosításához, vagy a szolgáltatásokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos regisztrációhoz vagy előfizetéshez szükséges.

Adatkezelés jogalapja

A Vállalkozás honlapján elérhető kapcsolat-felvételi űrlap adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk a Vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. .

Az érintett hozzájárulása, illetve a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt kötelező adatkezelés

Adatkezelés időtartama

Az hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a marketing célú nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell.

A hozzájárulását a klcomp@klcomp.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

VI. Mikor osztja meg a Vállalkozás az ügyfelek személyes adatait?

Adattovábbításnak minősül az, amikor személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tesznek.

A Vállalkozás az ügyfél előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulását követően megoszthatja a személyes adatokat a Vállalkozás számára szolgáltatásokat végző más Vállalkozás szervezetekkel, ügynökökkel vagy alvállalkozókkal, például a Vállalkozás szolgáltatóival, marketingért felelős alvállalkozóival vagy pénzintézetekkel. Ha erre sor kerül, a Vállalkozás igyekszik biztosítani, hogy ezek a felek csak a Vállalkozás számára elvégzendő feladatokkal kapcsolatban használják fel, továbbá bizalmasan kezeljék az adatokat.

Amennyiben erre bíróság vagy kormányzati szerv utasítja vagy kötelezi (az adott illetékességi területnek megfelelően), vagy annak érdekében, hogy a társaságra vonatkozó törvényi előírásoknak megfeleljen, a Vállalkozás a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett mértékben feltárja a személyes adatokat.

Az ügyfelek hozzájárulása nélkül a Vállalkozás egyetlen külső szervezettel sem osztja meg a személyes adatokat marketingcélokra. Az ügyfelek hozzájárulása nélkül egyetlen külső szervezet sem kaphatja vagy vásárolhatja meg marketing vagy hirdetési célokra az ügyféllel kapcsolatos személyes adatokat (például név, cím és telefonszám) vagy a megrendelésre és a beszerzett termékekre vonatkozó adatokat.

VII. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

 • hozzáférési jog
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül a Vállalkozó elbírálja és döntéséről az ügyfelet írásban vagy ha az Ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Írásban benyújtott kérésre ésszerű határidőn belül Vállalkozó törli, kijavítja a személyes adatokat és/vagy megakadályozza azok további feldolgozását, ha bebizonyosodik, hogy pontatlanok, hiányosak vagy a feldolgozás szempontjából lényegtelenek.

Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a Vállalkozóhoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

VIII. Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba kíván Vállalkozóval lépni, illetve kérdései vagy javaslatai vannak Adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatban, kérjük, írjon vagy küldjön e-mail üzenetet nekünk klcomp@klcomp.hu e-mailcímre.

 

Megbízható partnert keres?

Ha nem szeretne folyton számítógépeivel, nyomtatóival vagy fénymásolóival foglalkozni forduljon hozzák bizalommal. Keresse ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@klcomp.hu címen vagy a +36-30-94-80-692 telefonszámon, mi tudunk segíteni!