Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat

A biztonság és a személyes adatok védelme

A KLCOMP (továbbiakban: Vállalkozás), mint adatkezelő elsődleges prioritásként kezeli az ügyfelek biztonságra és személyes adatainak védelmére vonatkozó jogát. A Vállalkozás részére bármely formában és úton tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.

A Vállalkozás honlapján elérhető kapcsolat-felvételi űrlap adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk a Vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az alábbiakban találja meg a személyes adatok védelmét szolgáló irányelveinket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Adatkezelő:

Kovács László egyéni vállalkozó
Székhely: 2244 Úri, Petőfi utca 14.
Levelezési cím: 2244 Úri, Petőfi utca 14.
Telefonszám: +36/30-948-0692
Honlap: www.klcomp.hu

A www.klcomp.hu (a továbbiakban: Vállalkozás) adatvédelmi szabályzata

I. Bevezető

A www.klcomp.hu tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait. Vállalkozásunk valamennyi részlege csak meghatározott céllal gyűjti, tárolja és használja fel ügyfelei személyes adatait. Az adatokat az ügyfelekkel való viszony támogatásához és továbbfejlesztéséhez, például a beszerzések feldolgozásához, megfelelő szolgáltatások és támogatás nyújtásához, valamint a termékekkel, szolgáltatásokkal és társaságunkkal kapcsolatos hírek és ajánlatok megosztásához használjuk. A személyes adatokat nem adjuk ki harmadik személyek részére. Személyes adatokat vállalkozásunkon kívüli cégekkel csak az ügyfelek beleegyezésével osztunk meg, illetve ha ezt jogszabályok előírják, ha erre a Vállalkozás, ügyfelei, vagy a nagyközönség védelme miatt van szükség, vagy ha a nevezett cégek a Vállalkozás ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését illető szolgáltatásokat nyújtanak, de ekkor is csak olyan partnerekkel, akik magukévá teszik a Vállalkozás biztonság és személyes adatok védelme iránti elkötelezettségét. Az ügyfelek bármikor felvehetik a kapcsolatot a Vállalkozásunkkal a személyes adatok védelmével kapcsolatban felmerült bármely kérdéssel vagy problémával. A megadott személyes adatok megtekintésére, módosítására vagy törlésére is bármikor lehetőség van. A megfelelő szabályok és eljárások használatával arra törekszünk, hogy megvédjük a személyes adatok biztonságát.

II. Definíciók

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. Vállalkozás által végzett adatgyűjtés mindig hozzájáruláson alapszik

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, illetve a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésében előírt kötelező adatkezelés.

IV. Vállalkozás által az ügyfelekkel kapcsolatban gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre

Vállalkozás csak meghatározott típusú személyes adatokat kér.

Azért kérünk személyes adatokat az ügyfelektől, hogy feldolgozhassuk a beszerzéseket, megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, fokozhassuk a webhelyünk meglátogatása során biztosított élményt, választ adhassunk az információkérésekre, ügyfélkapcsolatainkat támogathassuk, technikai kérdésekben segítséget nyújthassunk vagy webhelyünk meglátogatását követően felvehessük a kapcsolatot. Vállalkozás a következő esetekben kérhet adatokat:

  • A www.klcomp.hu webhelyen történő regisztráció.
  • Árajánlat kérése a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
  • Termékek és/vagy szolgáltatások megrendelése.
  • A megrendelés állapotával kapcsolatos e-mail értesítések (más néven „Rendeléskövető”) kérése.
  • Segítség kérése a „Terméktanácsadótól”.
  • Támogatási kérelem kitöltése vagy telefonos technikai támogatási szolgáltatás kérése.
  • Online felmérés keretében adott visszajelzés.
  • Promóciós ajánlatokban való részvétel.
  • Feliratkozás hírlevélre vagy levelezési listára.

Valamennyi fenti esetben kérhetjük az ügyfél nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, iparágát, tranzakciós adatait, például beállításait, ügyfélszámát és szervizazonosítóját, szolgáltatási előzményeit, hivatkozásokat, valamint bármely olyan adatot, amely a beszerzések feldolgozásához, a kért szolgáltatások biztosításához, vagy a szolgáltatásokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos regisztrációhoz vagy előfizetéshez szükséges.

V. Vállalkozás csak meghatározott célokra használja fel a személyes adatokat

Adatkezelés célja

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, valamint az alábbi általános célokból vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett egyéb célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Beszerzések feldolgozásához vagy a kért szolgáltatások biztosításához.

Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérések teljesítéséhez.

Termékek és szolgáltatások továbbfejlesztéséhez.

Az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez.

VI. Vállalkozás előre meghatározott ideig megőrzi a személyes adatokat

Adatkezelés időtartama

A Vállalkozás a személyes adatokat a jogszabályokban előírt időpontig őrzi meg, reklámok küldéséhez adott hozzájárulása esetén a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a klcomp@klcomp.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

VII. Hírlevelek, levelezési listák, információkérések

Igény szerint Vállalkozás tájékoztatót küld a különféle termékekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy az ügyfél érdeklődésére vélhetően számot tartó további termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ilyen tájékoztatók kiterjedhetnek a termékfrissítésekkel kapcsolatos emlékeztetőkre, speciális ajánlatokra, frissített információkra és Vállalkozás egyéb új termékeire és szolgáltatásaira. Ilyen közvetlen leveleket csak Vállalkozás küld. Ha a továbbiakban nem kíván ilyen leveleket kapni, egyszerűen jelezze azt elérhetőségeinken.

VIII. Mikor osztja meg a Vállalkozás az ügyfelek személyes adatait

A Vállalkozás az ügyfél előzetes tájékoztatása és hozzájárulását követően megoszthatja a személyes adatokat a Vállalkozás számára szolgáltatásokat végző más Vállalkozás szervezetekkel, ügynökökkel vagy alvállalkozókkal, például a Vállalkozás szolgáltatóival, marketingért felelős alvállalkozóival vagy pénzintézetekkel. Ha erre sor kerül, a Vállalkozás igyekszik biztosítani, hogy ezek a felek csak a Vállalkozás számára elvégzendő feladatokkal kapcsolatban használják fel, továbbá bizalmasan kezeljék az adatokat.

Amennyiben erre bíróság vagy kormányzati szerv utasítja vagy kötelezi (az adott illetékességi területnek megfelelően), vagy annak érdekében, hogy a társaságra vonatkozó törvényi előírásoknak megfeleljen, a Vállalkozás a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett mértékben feltárja a személyes adatokat.

Az ügyfelek hozzájárulása nélkül a Vállalkozás egyetlen külső szervezettel sem osztja meg a személyes adatokat marketingcélokra. Az ügyfelek hozzájárulása nélkül egyetlen külső szervezet sem kaphatja vagy vásárolhatja meg marketing vagy hirdetési célokra az ügyféllel kapcsolatos személyes adatokat (például név, cím és telefonszám) vagy a megrendelésre és a beszerzett termékekre vonatkozó adatokat.

IX. Az ügyfél jogai

Az ügyfelet kérésére 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt személyes adatok típusáról, a tárolás céljáról és a lehetséges címzettekről vagy a címzettek típusáról. Írásban benyújtott kérésre ésszerű határidőn belül kijavítjuk, töröljük a személyes adatokat és/vagy megakadályozzuk azok további feldolgozását, ha bebizonyosodik, hogy pontatlanok, hiányosak vagy a feldolgozás szempontjából lényegtelenek.

X. Internetes kereskedelem

A www.klcomp.hu címen közvetlen értékesítés nem történik. Ezért csak azon személyes adatokat kérjük melyek elengedhetetlenek a rendelés, illetve a szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez.

A Vállalkozás elkötelezett a webhelyen keresztül gyűjtött adatok biztonságos kezelése iránt. Iparági szabványnak számító biztonsági eljárásokat használunk. Az internetes rendelés mellett bármikor felveheti a kapcsolatot telefonon keresztül egy értékesítési képviselővel. Mindig is az volt az elvünk, hogy kapcsolatba lépjünk ügyfeleinkkel, ha a beszerzéssel kapcsolatban potenciális probléma merül fel vagy bármilyen megszokott üzleti kommunikációra van szükség.

XI. Személyre szabott szolgáltatások

A megfelelő technológiát alkalmazva egyedi szolgáltatásokat nyújtunk a látogatóinknak. A Vállalkozás elsősorban cookie-k használatával állapítja meg, mely szolgáltatások és támogatási információk felelnek meg az ügyfél számítógépének. Természetesen ez a technológia nem alkalmas arra, hogy bármilyen Önnel kapcsolatos információt megismerjünk. Lehetséges, hogy bizonyos dolgokat – korlátozottan – megtudunk Önről, például meg tudjuk határozni a számítógépének a típusát, ám ezen túl a cookie-k használata kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön magasabb színvonalú kiszolgálást kapjon www.klcomp.hu. A Vállalkozás semmilyen módon nem törekszik az Ön adatainak illetéktelen megismerésére, miközben Ön a www.klcomp.hu webhelyet használja.

XII. Harmadik felek webhelyei

Fontos tisztában lennie azzal, hogy más webhelyek, köztük olyan webhelyek, amelyek a Vállalkozás webhelyről elérhetők (például egy hivatkozáson keresztül) lehet, hogy személyes azonosítást lehetővé tevő információt gyűjtenek. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki harmadik felek a www.klcomp.hu webhelyről elérhető vagy bármely egyéb webhelyeinek adatvédelmi gyakorlatára.

XIII. Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba kíván velünk lépni, illetve kérdései vagy javaslatai vannak Adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatban, kérjük, írjon vagy küldjön e-mail üzenetet nekünk itt.